Блог

28.02.2024 article image

Фразові дієслова в англійській мові - Phrasal Verbs

Фразові дієслова є важливою частиною англійської мови, яка може бути дещо складною для розуміння студентами. Такі дієслова надзвичайно популярні в розмовній англійській мові. Дізнаймося як утворюються фразові дієслова в англійській, що вони означають, а також розгляньмо їхнє вживання на прикладах з перекладом. 

 

Що таке фразові дієслова англійської мови

 

Фразові дієслова складаються з основного дієслова, такого як go, make, take, та допоміжної частинки у вигляді прислівника чи прийменника. Наприклад, у фразі put off, put – основне дієслово, а off – прийменник, який змінює його значення.

 

Типи фразових дієслів

  • Прості фразові дієслова: Це фразові дієслова, які складаються з одного дієслова та одного додаткового елемента. Наприклад: "look after", "take off", "give up".

  • Складні фразові дієслова: Ці фразові дієслова мають більше, ніж один додатковий елемент. Наприклад: "put up with", "get along with", "come up against". Тобто, в них присутній і прийменник, і прислівник. 

 

Найпоширеніші фразові дієслова в англійській мові

 

Усі фразові дієслова можна поділити на дві великі групи: transitive (перехідні) та  intransitive (неперехідні). 

 

Перехідні фразові дієслова

Перехідні фразові дієслова вимагають об'єкта, тобто після них повинен йти об'єкт, який вказує на те, хто або що зазнає певної дії. Ось декілька прикладів:

  • Take off: зняти (щось) з себе. Наприклад: "He took off his coat before entering the house."

  • Put off: Відкласти (щось) на потім. Наприклад: "Don't put off until tomorrow what you can do today."

  • Give up: Відмовитися від (чогось). Наприклад: "She gave up smoking last year."

 

Неперехідні фразові дієслова

Неперехідні фразові дієслова, навпаки, не вимагають об'єкта після себе. Вони виражають дію, яка відбувається безпосередньо, без спрямування на якийсь об'єкт. Ось кілька прикладів:

  • Come up: Виникнути, відбутися. Наприклад: "An unexpected problem came up during the meeting."

  • Go on: Продовжуватися, відбуватися. Наприклад: "The party went on late into the night."

  • Fall apart: Розпадатися, розвалюватися. Наприклад: "After years of neglect, the old building finally fell apart."

 

Вживання phrasal verbs з перекладом у реченнях

 

Пропонуємо побачити різницю між перехідними та неперехідними фразовими дієсловами на прикладах з перекладом.

 

Вживання перехідних дієслів часто (але не завжди) дозволяє розділити фразове дієслово на дві частини та помістити об’єкт посередині: 

Look after: доглядати

Наприклад: She looks after her younger brother after school. – Вона доглядає за своїм молодшим братом після школи.

Put off: відкласти

Наприклад: They decided to put the meeting off until next week. – Вони вирішили відкласти зустріч до наступного тижня.

Give up: відмовитися

Наприклад: He gave up smoking for his health. – Він відмовився від куріння для свого здоров'я.

Bring up: виховувати

Наприклад: His grandparents brought him up after his parents passed away. – Його бабуся та дідусь виховували його після того, як його батьки померли.

Turn off: вимкнути

Наприклад: He turned the lights off before leaving the room. – Він вимкнув світло перед виходом з кімнати.

Натомість неперехідні фразові дієслова ніколи не розділяються: 

Pass out: втратити свідомість

 

Наприклад: After the party, Sarah passed out on the couch. – Після вечірки Сара втратила свідомість на дивані. 

Catch up: доганяти 

Наприклад: I need to catch up on my lectures for the exam tomorrow. – Я мушу наздогнати свої лекції до завтрашнього іспиту. 

Drop by: заскочити до когось/кудись 

Наприклад: Feel free to drop by my office if you have any questions. – Не бійся заскочити до мене в офіс, якщо виникатимуть будь-які питання. 

Go ahead: розпочинати, брати слово

Наприклад:  If you're ready to start the meeting, go ahead. – Якщо ти готовий розпочинати зустріч, бери слово. 

Hold on: зачекати, затриматись

Наприклад: Hold on a moment, I need to find my keys before we leave. – Зачекай хвилинку, мені потрібно знайти мої ключі перед тим, як ми підемо.

 

Фразові дієслова в англійській мові: таблиця з перекладом

 

Розділимо фразові дієслова за категоріями для кращого запам’ятовування.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Be away

Бути не вдома

I’m afraid he’s away for the weekend.

Be into

Захоплюватися

She's really into yoga these days.

Be up to

Планувати, готуватись

I wonder what they're up to this weekend.

Be out of

Бути без чогось, щось закінчилось 

We're out of milk, so I need to go to the store.

Be in for

Чекати на щось (неприємне)

Looks like we're in for a storm tonight.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Break down

Зламатися

The car broke down on the highway.

Break up

Розійтися

They decided to break up after their many arguments.

Break in

Вдиратись

Someone tried to break in while we were away.

Break out

Вибухнути, спалахнути

A fire broke out in the building last night.

Break through

Прорватися

They finally broke through the traffic jam.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Bring back

Повертати

Don't forget to bring back my book when you're done.

Bring up

Виховувати

He was brought up in a strict environment. 

Bring in

Приносити прибуток

The new policies brought in more revenue for the city.

Bring along

Брати з собою

I'm bringing along some snacks for the trip.

Bring down

Знижувати

They're trying to bring down the cost of living.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Call off

Скасувати

They called off the picnic because of the rain.

Call back

Передзвонити

I'll call back as soon as I have more information.

Call out

Вигукати

He called out to me from across the street.

Call for

Вимагати

The situation calls for immediate actions.

Call up

Зателефонувати

I'll call up the restaurant and make a reservation.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Carry on

Продовжувати

They carried on with the meeting despite the tension between the colleagues. 

Carry out

Виконувати

We need to carry out the plan as soon as possible.

Carry away

Втрачати контроль

The children were carried away by the excitement. 

Carry off

Вийти переможцем 

They managed to carry off the robbery without being noticed. 

Carry over

Переносити

Can we carry over the discussion to the next meeting?

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Clear out

Позбуватись непотрібних речей

We need to clear out the garage before winter.

Clear up

Прояснити

Let me clear up any confusion about the schedule.

Clear away

Прибирати

They cleared away the dishes after dinner.

Clear off

Очистити

Please clear off the table before we start.

Clear from

Очищати від

He cleared the debris from the road. 

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Come up

Виникати

An unexpected problem came up during the meeting.

Come across

Натрапляти

She came across an old friend while shopping.

Come over

Заходити

Why don't you come over for dinner tonight?

Come by

Зайти, заглянути

Feel free to come by my house anytime.

Come into

Успадковувати

She came into a large sum of money unexpectedly.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Fall apart

Розпадатися

I can’t believe their marriage fell apart. 

Fall down

Впасти

Be careful not to fall down the stairs.

Fall off

Відпадати

The leaves started to fall off the trees in autumn.

Fall behind

Відставати

If you don't keep up, you'll fall behind in class.

Fall for

Попасти на гачок

She couldn't believe she fell for his lies.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Get up

Вставати

She gets up early every morning to exercise.

Get on

Сідати

Let's get on the bus and head into town.

Get away

Втекти

They managed to get away before the police came here. 

Get in

Увійти

He got in the car and started the engine.

Get out

Вийти

Get out of my room, please!

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Give up

Відмовитися від чогось

He gave up smoking for his health.

Give away

Роздавати

They gave away free samples of the new product.

Give in

Погодитись під тиском 

Don't give in to peer pressure.

Give off

Виділяти аромат

The flowers gave off a sweet scent.

Give back

Повертати

He gave back the book to the library.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Go on

Продовжувати

The meeting went on for hours.

Go off

Загудіти 

The alarm went off in the middle of the night.

Go over

Переглядати

Let's go over the plan one more time.

Go with

Пасувати

Do you think these shoes go with this dress?

Go through

Пройти через

They went through a lot of difficulties. 

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Hold on

Триматись

Hold on, the ride is going to be bumpy.

Hold off

Відкладати

Let's hold off on making a decision until Mike is here. 

Hold up

Затримувати

Sorry for holding you up, I got stuck in traffic.

Hold back

Приховувати щось

Don't hold back, tell me what you really think.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Keep up with

Не відставати 

I need to keep up with all the updates. 

Keep on

Продовжувати

Keep on practising, and you'll improve.

Keep away

Уникати

Keep away from the edge of the cliff.

Keep back

Приховувати щось

He kept back his true feelings about the matter.

Keep out

Не допускати, не заходити

Keep out! This area is off-limits to visitors.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Look for

Шукати

I'm looking for my keys. Have you seen them?

Look after

Доглядати

She looks after her younger brother after school.

Look up

Перевіряти, знаходити

You can look up the definition in the dictionary.

Look out

Бути обережним

Look out! There's a car coming.

Look into

Розглядати, вивчати

We'll look into the problem and find a solution.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Make up

Складати, придумувати

Let's make up a story to tell the kids.

Make out

Розрізняти, розуміти

I can't make out what he's saying from here.

Make for

Рухатися до

The ship is making for the nearest port.

Make off with

Вкрасти щось

The thieves made off with all the jewellery.

Make up for

Компенсувати

I'll make up for being late by working extra hours.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Put off

Відкласти

They decided to put off the meeting until next week.

Put on

Одягати

She put on her coat before going outside.

Put up

Встановлювати

They put up a fence around the garden.

Put out

Погасити

He put out the fire with a fire extinguisher.

Put away

Заощаджувати

I put away 100 dollars every month. 

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Run out

Закінчитися

We're going to run out of fuel if we don't stop right now. 

Run into

Натрапляти на

I ran into an old friend at the grocery store.

Run away

Втекти

The children decided to run away from home.

Run over

Перегнати, переїхати

The car ran over a nail and got a flat tyre.

Run through

Переглянути 

Let's run through the plan one more time.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Take off

Злітати (про літак) 

The plane took off at sunrise.

Take over

Перейняти обов’язки 

The new management team will take over next week.

Take up

Займати

The sofa takes up too much space in the room.

Take in

Засвоювати інформацію

She took in all the information very quickly.

Take on

Брати на себе

He's taking on more responsibilities at work.

 

Фразове дієслово

Переклад

Приклад використання

Turn off

Вимкнути

He turned off the lights before leaving the room.

Turn on

Увімкнути

Turn on the TV, I want to watch the news.

Turn up

Збільшувати гучність

Can you turn up the volume, please?

Turn down

Зменшувати гучність

It's too loud, can you turn it down a bit?

Turn out

Виявитися

It turned out that he was right all along.

 

 

Фразові дієслова часто дуже різноманітні за значенням та використанням, а їх вивчення допоможе покращити розуміння та вживання англійської мови. Навіть якщо вам складно запам’ятати такий обсяг інформації, ви завжди можете повернутись до цієї статті, щоб освіжити свої знання.